Zásady zpracování osobních údajů

MB rent David Spiřík, IČO: 74106732, se sídlem Ponětovice 79, 664 51 (díle jen „MB rent“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost MB rent prioritou. Společnost MB rent je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2.

V souladu s Nařízením byl společností MB rent jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností MB rent probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu mb.rent@seznam.cz  nebo na adrese sídla společnosti. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti  MB rent.

  1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost MB rent je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala. Společnost MB rent tyto informace uschovává ve svých interních databázích.

 

Jméno a příjmení:

plnění smluvního vztahu (např. Smlouva o pronájmu vozidla), plnění  obchodního vztahu (v rámci komunikace s klientem, proces Poptávky a Nabídky přes  kontaktní formuláře na webových stránkách www.mbrent.cz a www.rent-mb.cz) , účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností (např. Oznamovací povinnost pro příslušné státní úřady, dále pro vyšetřování pojišťovacích událostí), zajištění ochrany majetku

 

Adresa:                              

plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností , zajištění ochrany majetku

 

OP, ŘP,RČ:                        

plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností , zajištění ochrany majetku

 

Čas a datum:                   

plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností , zajištění ochrany majetku

 

IČ, DIČ:                               

plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností, zajištění ochrany majetku

 

E-mail:                                

plnění smluvního vztahu,  plnění  obchodního vztahu v rámci komunikace s klientem , účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností

 

Telefon:                            

plnění smluvního vztahu,  plnění  obchodního vztahu v rámci komunikace s klientem , účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností

 

Videozáznam:                 

zajištění ochrany zdraví a majetku, plnění ostatních zákonných povinností

 

 

  1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Plnění smluvního vztahu

Plnění obchodního vztahu

Plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)

Zajištění ochrany zdraví a majetku (MB rent zajišťuje ochranu zdraví a majetku pomocí kamerových systémů v sídle firmy)

 

  1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci MB rent jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným osobám, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost MB rent je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

 

  1. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší zakázky, a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 Plnění smluvního vztahu - do odvolání

Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění  Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc

 Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

               

  1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla MB rent. Společnost MB rent  si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 5. 2018.

Ponětovice 79

664 51


Tel. v pracovních hodinách:

+420 776 745 652

mb.rent@seznam.cz

Pracovní doba:

Po-Pá: 7.00 - 12.00

          12.30 - 16.00

So-Ne: zavřeno