VOP

Platné všeobecné podmínky nájmu dopravního prostředku
(půjčovní řád)

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen smlouva) mezi půjčovnou automobilů MB rent David Spiřík, IČO: 74106732, se sídlem Ponětovice 79, 66451 (dále jen pronajímatel) a zákazníkem půjčovny (dále jen nájemce) a stanoví podrobnosti nájemního stavu. Pokud je ve smlouvě něco ujednáno odchylně od všeobecných podmínek, platí ujednání ve smlouvě.

 1. Základní ustanovení
 2. „Smlouva o pronájmu vozidla“ zavazuje pronajímatele přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání, k němuž dopravní prostředek obvykle slouží a nájemce se zavazuje zaplatit úplatu (nájemné) dle předem dohodnutých podmínek. Nájemce je oprávněn užívat dopravní prostředek pouze dohodnutým způsobem s pronajímatelem, obvykle k přepravě osob a předmětů. Ve smlouvě může být rozsah užívání omezen co do způsobu a místa užívání. Ovšem platí, že nájemce musí dodržet dohodnutý rozsah užívání. V případě porušení (např. při změně cíle cesty, překročení limitu najetých kilometrů či přepravě jiných než dohodnutých věcí, musí nájemce o této změně informovat pronajímatele).
 3. Pronajímatel je povinen předat nájemci dopravní prostředek spolu s potřebnými doklady v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a k užívání, k němuž obvykle slouží. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce s návodem užívání vozidla a toto je stvrzeno při podpisu smlouvy. Ve vozidle se musí nacházet povinná výbava dle platné vyhlášky. Ta se kontroluje při předání a vrácení vozidla.
 4. Nestanoví-li smlouva něco jiného, nesmí nájemce přenechat dopravní prostředek k užívání jiné osobě. Nájemce nesmí umožnit řízení vozidla třetí osobě, pokud to není uvedeno v smlouvě.
 5. Odpovědnost za dopravní prostředek
 6. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na dopravním prostředku nevznikla škoda. Dopravní prostředek je pojištěn na náklad pronajímatele, nájemce však nese škodu na dopravním prostředku bez ohledu na příčinu a zavinění do výše, která nebude pronajímateli uhrazena pojišťovnou z titulu spoluúčasti pronajímatele dle pojistné smlouvy nebo z důvodu zavinění nájemce. To platí i pro škodu způsobenou odcizením dopravního prostředku. Právo pronajímatele na náhradu škody na dopravním prostředku zanikne, jestliže pronajímatel nepožaduje tuto náhradu na nájemci do dvou let po vrácení dopravního prostředku. Nájemce nesmí cestovat s vozidlem do takových oblastí, kde hrozí zvýšené nebezpečí poškození vozidla, především do oblastí přírodní katastrofy, válečného konfliktu nebo ozbrojených nepokojů.
 7. Nájemce je povinen udržovat dopravní prostředek na účet pronajímatele ve stavu, v jakém dopravní prostředek převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je povinen potřebu oprav oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli a vyčkat jeho souhlasu či dalších pokynů. Nájemce bez souhlasu pronajímatele nesmí sám na vlastní náklady provádět žádné opravy vozidla. V případě, že se tak stane, ztrácí nájemce možnost uplatnit náhradu vynaložených prostředků.
 8. V případě poškození vozidla v důsledku havárie nebo jeho odcizení je nájemce povinen přivolat příslušné policejní orgány a nechat o události sepsat protokol. Nájemce je v takové situaci též povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat pronajímatele a seznámit ho s výší škody a s okolnostmi, za nichž ke škodě došlo a vyčkat dalších pokynů pronajímatele.
 9. Nájemce je povinen během provozu dopravního prostředku průběžně kontrolovat především stav a teplotu chladící kapaliny, stav oleje a brzdové kapaliny, stav elektrolytu v baterii, tlak pneumatik, osvětlení vozidla a pravidelné servisní prohlídky každých 15.000 km (tedy při stavu tachometru: 15.000, 30.000, 45.000…).
 10. Nájemce je povinen počítat si při užívání dopravního prostředku tak, aby nad míru obvyklou neznečisťoval jeho vnitřní prostory. Nájemce ani další osoby nesmí v dopravním prostředku kouřit ani převážet bez vědomí pronajímatele zvířata. Vozidlo se vrací s vyčištěným interiérem (ve stejném stavu jako vozidlo přebíral) – tím se rozumí čisté koberečky, vynesené odpadky, vysáté sedačky a úklid dalšího, co nájemce znečistil v době zapůjčení. Při nedodržení této podmínky si pronajímatel nároku pokutu ve výši 500-1.000,-Kč za čistění interiéru.
 11. Nájemce je povinen počínat si se zvýšenou opatrností, aby minimalizoval riziko odcizení dopravního prostředku. Je především povinen dopravní prostředek při jeho opuštění řádně uzamknout, zabezpečit ho všemi mechanickými prostředky, které jsou ve výbavě vozidla a vzít k sobě odnímatelný panel autorádia.
 12. V případě, že dojde k odcizení vozidla i s odnímatelným panelem autorádia, nebo dojde k jeho ztrátě, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny autorádia. V případě, že nájemce nevrátí pronajímateli klíč od vozidla, je povinen mu uhradit veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s výměnou zámků vozidla a dále smluvní pokutu ve výši odpovídající sjednanému nájemnému za každý den, kdy nemohlo být vozidlo pronajímatelem užíváno s důvodu odstavení nutného k výměně zámků. V případě, že nájemce nevrátí pronajímateli doklady k vozidlu, je povinen uhradit veškeré náklady, které tím pronajímateli vzniknou. Tím není dotčen nárok na náhradu dalších škod, které v souvislosti s odcizením vozidla vzniknou. V případě zlomení klíče od vozidla je nájemce povinen uhradit tuto škodu ve výši pořizovací ceny nového klíče.
 13. Pokud dojde v důsledku porušení povinností nájemce stanovených touto smlouvou k tomu, že pojišťovna pronajímateli neposkytne částečně nebo úplně pojistné plnění, odpovídá nájemce za škody mimo své spoluúčasti též v rozsahu, v němž byla škoda pokryta pojistným plněním.

III. Nájemné

 1. Nájemce je povinen platit nájemné ve smluvené výši a bezvýhradně dodržet splatnost dle vystaveného daňového dokladu. Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než jeden měsíc, může pronajímatel požadovat průběžně úhradu nájemného předem za každý kalendářní měsíc, v němž byl dopravní prostředek užíván. V případě, že vozidlo bude vráceno dříve než v dohodnutém termínu, pronajímatel odečte adekvátní částku nájmu nájemci, tak aby ten platil pouze za reálnou dobu využití vozidla.
 2. Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl dopravní prostředek užívat pro nezpůsobilost dopravního prostředku nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat dopravní prostředek způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k dopravnímu prostředku přístup. Neoznámí-li nájemce neprodleně nemožnost užívání dopravního prostředku pronajímateli, jeho povinnost platit nájem trvá.
 3. Vozidlo je možno rezervovat předem na požadovaný termín za předpokladu, že nájemce uhradí dle dohodnutých podmínek zálohu na vozidlo. V případě, že nájemce vozidlo vrátí dříve než v dohodnutém termínu (z jiných důvodů než závaza na vozidle), a pronajímateli tímto vznikne škoda za nevyužití blokovaného vozidla, je nájemce povinen uhradit nájemné v plné výši. 
 4. Součástí smlouvy je rovněž zaplacení, obvykle v hotovosti při podpisu smlouvy, vratné kauce v dohodnuté výši (dle typu vozidla a spoluúčasti nájemce). Na tuto kauci pronajímatel upozorňuje nájemce v okamžiku rezervace vozidla a nájemce je povinen dohodnutou částku složit při podpisu smlouvy. Kauce je vratná v okamžiku ukončení nájmu a vrácení vozidla dle dohodnutých podmínek. V případě, že dojde k porušení těchto podmínek, pronajímatel má nárok odečíst odpovídající částku z kauce, která se rovná vynaložených prostředkům nutným k uvedení vozidla do stavu, v jakém se zapůjčoval. V případě dopravní nehody, slouží tato kauce jako jistina spoluúčasti nájemce. V případě totální škody na vozidle je nájemce povinen uhradit rozdíl částky mezi vyplaceným pojistným plněním (pojišťovna) a rozdílem v tržní ceně vozidla v době půjčení – pokud takovýto rozdíl vznikl.
 5. Při porušení platebních podmínek – zejména nedodržení splatnosti, nezaplacení plné výše nájemného, bude dále postupováno dle platné legislativy. Pokud nájemce nebude reagovat na výzvy pronajímatele, ani neprojeví dobrou vůli se dohodnout na doplacení dlužné částky, pronajímatel předá věc k vyřízení právním orgánům. V tomto případě bude nájemci doúčtován sjednaný úrok z prodlení platby ve výši 0,1% z dlužné částky, až do momentu jejího zaplacení. Jak rovněž vynaložené vícenáklady za vymáhání neproplacených faktur, zjm. právní pomoc, soudní poplatky, exekutorské poplatky.
 6. Skončení nájmu
 7. Právo užívat dopravní prostředek zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, nebo zničením dopravního prostředku.
 8. Po zániku práva užívat dopravní prostředek je nájemce povinen vrátit dopravní prostředek do provozovny pronajímatele, a to v dohodnutém čase s plnou nádrží paliva předepsaného druhu. Pokud bude pronajímatel nucen doplnit po převzetí palivovou nádrž, je nájemce povinen uhradit mu cenu doplněných pohonných hmot. Pokud nájemce nemůže dodržet čas vrácení, je povinen neprodleně kontaktovat pronajímatele a dohodnout s ním jiný čas vrácení.

Pokud se čas vrácení bude zásadně lišit od předem stanoveného, pronajímatel může dle svého uvážení doúčtovat poplatek za nedodržení lhůty vrácení do výše 1.000,- Kč. Není možno vracet vozidlo na jinou adresu než je uvedená ve smlouvě. Nájemce je povinen vrátit dopravní prostředek ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení a s veškerou výbavou a příslušenstvím, s nímž vozidlo převzal.  Toto bude při převzetí kontrolováno.

 1. Porušení smlouvy a všeobecných podmínek
 2. Pro případ prodlení nájemce se zaplacením nájemného na základě průběžné nebo závěrečné faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z dlužné částky ode dne následujícího od splatnosti nájemného do zaplacení. Stejnou smluvní pokutu je nájemce povinen zaplatit v případě, že bez zbytečného odkladu neuhradí škodu, kterou mu pronajímatel vyúčtuje.
 3. Pro případ prodlení nájemce s vrácením najatého dopravního prostředku a po neuposlechnutí výzev pro vrácení, se sjednává smluvní pokuta ve výši, která odpovídá dvojnásobku sjednané ceny nájmu, a to za každý den prodlení ode dne následujícího po sjednaném skončení nájmu do dne vrácení vozidla. V případě prodlení s vrácením je nájemce povinen strpět odebrání vozidla, případně výzvu vydat dopravní prostředek statutárnímu orgánu nebo pověřené osobě pronajímatele, a to v jakémkoliv místě, kde se nachází. V takovém případě nese nájemce veškeré náklady spojené s cestami nutnými k odebrání vozidla a zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.
 4. V případě, že vnitřní prostory dopravního prostředku budou vráceny nad míru obvyklou znečištěné nebo bude patrné, že v něm nájemce či třetí osoby kouřily, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 – 1000 Kč, čímž není dotčen nárok na případnou náhradu škody spojené s náklady na odstranění znečištění.
 5. Zásady zpracování osobních údajů

MB rent David Spiřík, IČO: 74106732, se sídlem Ponětovice 79, 664 51 (díle jen „MB rent“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost MB rent je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2. V souladu s Nařízením byl společností MB rent jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností MB rent probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu mb.rent@seznam.cz  nebo na adrese sídla společnosti. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

 1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost MB rent je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala. Společnost MB rent tyto informace uschovává ve svých interních databázích.

Jméno a příjmení:                  plnění smluvního vztahu (např. Smlouva o pronájmu vozidla), plnění  obchodního vztahu (v rámci komunikace s klientem, proces Poptávky a Nabídky přes  kontaktní formuláře na webových stránkách www.mbrent.cz a www.rent-mb.cz) , účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností (např. Oznamovací povinnost pro příslušné státní úřady, dále pro vyšetřování pojišťovacích událostí), zajištění ochrany majetku

Adresa:                                  plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností , zajištění ochrany majetku  

OP, ŘP,RČ:                           plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností , zajištění ochrany majetku

Čas a datum:                          plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností , zajištění ochrany majetku

IČ, DIČ:                                plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností, zajištění ochrany majetku

 

E-mail:                                   plnění smluvního vztahu,  plnění  obchodního vztahu v rámci komunikace s klientem , účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností

Telefon:                                 plnění smluvního vztahu,  plnění  obchodního vztahu v rámci komunikace s klientem , účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností

Videozáznam:                        zajištění ochrany zdraví a majetku, plnění ostatních zákonných povinností

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plnění smluvního vztahu

Plnění obchodního vztahu

Plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytování informací orgánům činným v

                                                                       trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)

Zajištění ochrany zdraví a majetku (MB rent zajišťuje ochranu zdraví a majetku pomocí 

                                                               kamerových systémů v sídle firmy)

 

 1. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci MB rent jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným osobám,  a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost MB rent je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům,  na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

 1. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší zakázky, a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 Plnění smluvního vztahu - do odvolání

Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.  Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc 

Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla MB rent. Společnost MB rent si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 5. 2018.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Otázky neupravené smlouvou o nájmu nebo Všeobecnými podmínkami se řídí ustanoveními § 630 a následujícího Obchodního zákoníku.

Smluvní strany ujednaly, že v případě soudního sporu mezi účastníky smlouvy týkajícího se vztahů z ní vyplývajících, bude příslušný obecný soud pronajímatele.

Nájemce svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými podmínkami a že je seznámen s technickými podmínkami provozu vozidla a se způsobem kontroly stavu vozidla v průběhu provozu.

 

Ponětovice 79

664 51


Tel. v pracovních hodinách:

+420 776 745 652

mb.rent@seznam.cz

Pracovní doba:

Po-Pá: 7.00 - 12.00

          12.30 - 16.00

So-Ne: zavřeno