VOP

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)


Úvodní ustanovení
Tyto VOP upravují práva a povinnosti opravny vozidel MB rent David Spiřík, IČO: 74106732, se sídlem Ponětovice 79, 66451 (dále jen Opravce) a Zákazníka opravny v provozovnách Opravce a při nákupu náhradních dílů. Objednání vozidla na opravu Zákazník akceptuje tyto VOP. Vztahy mezi Opravcem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.

 1. Základní pojmy a jejich vymezení
 2. „ Opravcem“ se rozumí společnost MB rent David Spiřík., IČ 74106732, se sídlem Ponětovice 79, 664 51.
 3. „Zákazník“ se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla uvedený v předloženém Osvědčení o registraci vozidla. Zákazník objednává opravu či práci na vozidle vždy na svůj účet a je povinen Opravci objednané dílo uhradit. Zákazník je oprávněn u Opravce dílo objednat i prostřednictvím svého Zástupce. Zákazník je povinen oznámit Opravci jakékoli změny jeho adresy, sídla či jiných fakturačních údajů.

 

 1. Objednání opravy
 2. Zákazník objednává opravu vozidla telefonní nebo mailovou formou. V objednávce uvede typ vozidla, stručný popis závady. Opravce poté urči datum a čas přistavení vozidla na diagnostiku závady, opravu nebo jiný dohodnutý úkon. V případě změny dohodnutého termínu jsou obě strany vázány se informovat o této skutečnosti.


III. Zakázka a přistavení vozidla

 1. Objednatel odpovídá za to, že každý subjekt, který vozidlo přiveze na adresu provozovny (k dohodnutému úkonu), je jeho oprávněným zástupcem.
 2. Opravce je oprávněn neprovést a odmítnout opravu v případě, že Zákazník nepředloží TP a odmítne se identifikovat.
 3. Zákazník je povinen předat vozidlo Opravci uklizené, zejména jde o vysáté koberečky a sedadla, bez odpadků a bez volně uložených předmětů. Zákazník je povinen neponechávat ve vozidle cennosti. Opravce neodpovídá za případnou ztrátu či poškození volně uložených předmětů ve vozidle, na které nebyl předem upozorněn. V případě, že vozidlo Zákazník přistaví neuklizené, Opravce si nárokuje toto vozidlo odmítnout přijmout nebo jej nechá na náklady Zákazníka vyčistit. V tomto případě se účtuje smluvní jednorázový poplatek 500,- Kč.
 4. Zákazník přistaví objednané vozidlo v dohodnutý termín a čase, který dodrží. Pokud dohodnuté dodržet nemůže, neprodleně informuje o tomto faktu Opravce, aby se dalo dohodnout náhradní termín. Nepřistavením vozidla na opravu v dohodnutém čase ani včasným neohlášením Opravci, ztrácí Zákazník možnost opravy v tomto požadovaném termínu a musí vyčkat na nový termín opravy navrhnutý Opravcem.
 5. Zákazník je povinný přistavit vozidlo s dostatečně plnou nádrží paliva, aby její stav umožňoval bezproblémovou opravu vozidla či jeho údržbu (je nutné počítat s provedením zkušebních jízd, přistavení vozů a vyzvednutí dle potřeby na STK, geometrií, do lakovny - dle objednané služby). V případě, že se v průběhu opravy na vozidle rozsvítí kontrolka rezervy paliva, Opravce je nucený dle potřeby toto palivo doplnit a následně požadovat jeho proplacení dle daňového dokladů. V takovém případě Opravce nemusí o tomto faktu Zákazníka informovat.

 IV. Cena provedneého úkonu

 1. O ceně za provedený úkon na vozidle informuje Opravce svého Zákazníka průběžné, dle postupného zjištění závad a řešení odstranění. Opravce si potvrdí cenu opravy se Zákazníkem dřív, než dojde k samotnému provedení úkonu, formou sms zrpáv, emailem či telefonicky. Finální cena je z pravidla stanovená na základě součtu použitých náhradních dílů, režijního materiálů, ostatních vícenákladů a práce mechanika se stanovenou výši DPH. Opravce informuje Zákazníka o celkové částce za provedené dílo dříve, než dojde k vyzvednutí vozidla.
 2. Zákazník je povinen cenu odsouhlasit nejpozději do druhého dne od sdělení odhadované ceny, případně v této

         lhůtě sdělit, že na opravě netrvá. V takovém případě Opravce opravu neprovede a Zákazník je povinen si vozidlo             vyzvednout a převzít a dále zaplatit Opravci provedenou práci do té doby, prohlídku a diagnostiku možných závad           na vozidle.

         Zákazník je povinen vozidlo převzít nejpozději do dvou pracovních dní od vyrozumění Opravce k převzetí vozidla,             za každý další započatý kalendářní den skladování vozidla je povinen Opravci uhradit parkovné a to ve výši dle               smluvního poplatku ve výši 70 kč/den.

 1. Platný ceník prací je dostupný rovněž na webových stránkách mbrent.cz:

- mechanické a klempířské práce: 850,- Kč/ hod (každá započatá hodina)

- expres  (na počkání bez objednání): 950,- Kč/hod

- víkendová sazba: 1.050,- Kč/hod

- práce pro držitelé Věrnostní karty: 750,- Kč/hod

- čištění vozu pro práci mechanika 500-1.000,- Kč

- parkovné po uplynutí doby vyzvednutí: 70,-Kč/den

 

V. Rozsah a provedení úkonu

 1. Objednaná práce na vozidle je Opravcem prováděná v rozsahu a ve lhůtě předem dohodnutém se Zákazníkem. V případě, že při provádění práce vyplyne nutnost změny rozsahu opravy i lhůty dokončení, je povinen Opravce Zákazníka vyrozumět a to e-mailem či telefonicky s řádný odůvodněním.
 2. Zákazník je povinen neprodleně informovat Opravce zda souhlasí se změnou rozsahu opravy, případně v jakém rozsahu, či zda změnu odmítá. Tento souhlas může být jak telefonický tak e-mailový.
 3. Opravce je oprávněn s vozidlem provést a to i opakovaně, zkušební jízdy v rozsahu potřebném pro zjištění rozsahu opravy či následné kontroly odstranění závady po opravě.
 4. V případě, že Zákazník při objednání práce a předání vozu neuvede, že trvá na vrácení vyměněných poškozených dílů či vyměňovaných součástek, nemá na jejich vrácení právo s tím, že tyto komponenty jsou bez hodnoty, přenechává je do vlastnictví Opravce a Opravce je oprávněn s nimi naložit v rámci svého sběrného hospodářství, případně jinak.

 

VI. Vydání Předmětu opravy

 1. Zákazník je povinen převzít vozidlo z provozovny Opravce v dohodnutý den a čas.
 2. Zákazník/zástupce je povinen předložit Opravci svou totožnost, pokud se liší od osoby předávající vozidlo před opravou.
 3. Zákazníkovi budou předány klíče od vozidla oproti přímé úhradě daňového dokladu (platba hotovosti) nebo podpisu převzetí daňového dokladu se splatností převodem.
 4. Opravce je oprávněn zadržet i jiné vozidlo Zákazníka, které bylo Opravci svěřeno k zajištění svých splatných pohledávek za Zákazníka.
 5. Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo nejpozději do 2 pracovních dnů od dohodnutého termínu, případně jiného dohodnutého termínu, zavazuje se Opravci zaplatit za každý další započatý kalendářní den skladování vozidla parkovné a to ve výši dle platného ceníku parkovného Opravce. Zároveň na Zákazníka přechází riziko nahodilé škody či zničení vozidla.
 6. Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo nejpozději do 6ti měsíců od dohodnutého dne (i mimo zaslané výzvy). Opravce je oprávněn naložit s vozidlem dle vlastního uvážení, tak aby byla uhrazená pohledávka nebo aspoň její část, vznikla nezaplacením opravy ze strany Zákazníka. Zbylou část pohledávky je Opravce oprávněn vymáhat právní cestou dle platné legislativy, zejména soudním příkazem či exekucí.

 

VII. Způsob úhrady ceny opravy vozidla

 1. Vozidlo bude Zákazníkovi vydáno až po uhrazení úplné ceny opravy v hotovosti, nedohodne-li se Zákazník s Opravcem písemně jinak. Dle předem oboustranně dohodnutých podmínek lze uhradit cenu opravy i formou bezhotovostní platby a to formou převodu na účet. V případě úhrady formou bankovního převodu se úhradou rozumí až připsání částky na účet Opravce. Takovýto daňový doklad Zákazník přebírá na základě svého podpisu, před převzetím vozidla. V tomto případě je nutné dodržet datum splatnosti daňového dokladu. V opačném případě má Opravce nárok vymáhat dlužnou částku soudně, vč. úroků z prodlení a vynaložených vícenákladů (zejména právní zástupce, soudní poplatky). Vymahatelnost pohledávky se následně řídí platným právním řádem České republiky.
 2. V případě opakovaného nedodržení termínu splatnosti Zákazníkem, má Opravce nárok na změnu platebních podmínek a to na platbu v hotovosti, kdy vozidlo bude vydáno až po uhrazení úplné ceny opravy.

 

VIII. Záruka, odpovědnost za vady

 1. Na opravy a použité náhradní díly při provádění opravy poskytuje Opravce záruku 24 měsíců. Tato záruka je poskytována na náhradní díly a součástky pouze v případě, že byly koupeny Opravcem, byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s pokyny výrobce pro určitý typ vozidla. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení nese Zákazník.
 2. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla a případně na díly či součástky, u kterých na toto bude výslovně předem upozorněno. Záruka se rovněž nevztahuje na díly, které na vlastní výslovnou žádost si Zákazník doveze sám s určením montáže.
 3. Záruka se nevztahuje na závady a škody, které byly způsobené havárií vozidla, záruka se nevztahuje ani na závady či škody způsobené nesprávným užíváním vozidla, včetně zejména neodborných oprav, manipulací, neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningů, nebo na závady či škody, které byly způsobeny náhradním dílem, součástkou, materiálem či mazadly, který si dodal k Opravci sám Zákazník. Opravce výslovně upozorňuje Zákazníka na nevhodnost dodávání vlastních dílů, součástek, materiálů či mazadel, přičemž tyto považuje svou povahou za nevhodné pro provádění oprav, neboť se nemusí jednat o originální materiál výrobce vhodný pro provedení požadované opravy.
 4. V případě použití repasovaných náhradních dílů, na což je Opravce Zákazníka povinen upozornit, poskytuje Opravce shodnou záruku 6 měsíců.
 5. Opravce neodpovídá za škodu, která vznikne na vozidle v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady na vozidle či v případě, že byl Zákazník Opravcem poučen o jeho nevhodnosti pokynu pro postup při provádění opravy a přesto na takovém postupu trvá. V takovýchto případech odpovídá Zákazník za případné škody, které Opravci v důsledku takovýchto sdělení vzniknou.

 

IX. Vyřizování pojistných události v zastoupení Zákazníka

 1. Na písemnou či ústní žádost Zákazníka může Opravce souhlasit s vyřizování pojistné události s příslušnou pojišťovnou v jeho zastoupení. Na fakt, že bude oprava hrazená z pojistného plnění je Zákazník povinný upozornit Opravce ve chvíli objednání vozidla na opravu. V tomto okamžiku je nutné rovněž dohodnout s Opravce, zda bude Zákazníka v pojistném řízení zastupovat.
 2. Pokud dojde k dohodě obou stran o zastupování ve věci vyřízení pojistné události, je Zákazník povinen poskytnout Opravci následující informace a dokumenty potřebné k vyřizování pojistné události: číslo pojistné události, název pojišťovny, která škodu řeší, záznam o dopravní nehodě, policejní záznam (pokud byl sepsán), fotodokumentace z místa nehody (pokud byla pořízená), řidičský průkaz řidiče v době nehody, velký technický průkaz vozidla uvedeného v záznamu o dopravní nehodě, a další informace, které si Opravce případně pojišťovna vyžádá pro došetření události. Zákazník je povinný nahlásit škodu na pojišťovně, ta mu přidělí číslo pojistné událostí, které Zákazník následně sdělí Opravci.
 3. Zákazník a Opravce se dohodnou, jakou formou bude hrazená oprava. Pokud Zákazník bude hradit cenu opravy sám, podmínky úhrady se dále řídí bodem VII. těchto VOP. V případě, že Zákazník bude chtít, aby pojistné plnění za opravu vozidla hradila pojišťovna přímo na účet Opravce, musí k tomuto úkonu písemně udělit Opravci plnou moc.
 4. Opravce se po uzavření dohody o vyřízení pojistné události zavazuje, že toto řízení bude řešit až do momentu ukončení pojistné události pojišťovnou, tzn. k obdržení ukončovacího dopisu zaslaného pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění na účet.
 5. Zákazník je povinný uhradit Opravci spoluúčast a v případě podnikajících subjektů i výši DPH. V případě, že pojišťovna pojistné plnění pokrátí, Zákazník se zavazuje k úhradě zbylé fakturované částky za opravu vozidla dle podmínek uvedených  v daňovém dokladu.

 

 X. Závěrečná ustanovení

 1. Pro v budoucnu objednané opravy se vždy použijí VOP, platné v době objednání opravy. Aktuální znění VOP uveřejňuje Opravce na svých webových stránkách a Zákazník je oprávněn se s jejich zněním seznámit i na každé provozovně Opravce.
 2. Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti Opravce a Zákazníka, přičemž tato ustanovení platí pro případ, že není konkrétně mezi Opravcem a Zákazníkem dohodnuto jinak.
 3. Smluvní strany si vzájemně udělují souhlas s vyrozumíváním se a zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv i jiných sdělení ve věcech opravy prostřednictvím e-mailu a telefonu (a to i SMS). Byla-li odeslána zpráva z e-mailové adresy či čísla telefonu Zákazníka, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití takovéto e-mailové adresy či telefonického čísla.
 4. Stane-li se některé ustanovení dohody o opravě uzavřené podle těchto VOP či některé ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení dohody o opravě či VOP, pokud z povahy dohody či VOP, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu dohody či VOP oddělit. Pro případ, že kterékoli ustanovení dohody či VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o oddělitelná ustanovení, použijí se ustanovení dohody či těchto VOP, případně ustanovení příslušných právních předpisů nejblíže svému účelu vhodná.
 5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2020 a nahrazují dřívější VOP.

 

 

Ponětovice 79

664 51


Tel. v pracovních hodinách:

+420 776 745 652

mb.rent@seznam.cz

Pracovní doba:

Po-Pá: 7.00 - 12.00

          12.30 - 16.00

So-Ne: zavřeno